YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


Ruszyły testy rewolucyjnych paneli słonecznych 2018-12-14
W Katowicach trwa drugi tydzień COP24. W tym samym czasie Skanska zainstalowała innowacyjne ogniwa perowskitowe firmy Saule Technologies na fasadzie warszawskiego biurowca Spark. [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 17-18.01.2019, Kraków 2019-01-17
W dniach 17-18 stycznia 2019 roku odbędzie się w Krakowie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.[...]


Postęp w inżynierii rodzi się w mostownictwie
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Flagą, dr h.c.m. z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, rektorem tej uczelni w latach 1996-2002.[...]


Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”
Oddziaływanie ludzi na środowisko jest coraz większe. Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzrosła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, że zużycie surowców naturalnych wzrasta niewspółmiernie do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Zwiększeniu ulega również ilość odpadów, które są nieprawidłowo zagospodarowane, co oznacza duże straty dla środowiska naturalnego. Odpowiedzią na te wyzwania jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. [...]


Krakowskie inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego
Nowe perony w Bieżanowie, Prokocimiu i Mydlnikach to jedne z pierwszych efektów miliardowych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w krakowskim węźle kolejowym. Nowe rozwiązania usprawniają komunikację w Małopolsce i jej stolicy. Za kilka miesięcy podróże w aglomeracji i przejazdach dalekobieżnych będą łatwiejsze.[...]Proponujemy rozwiązania wspierające małych i średnich przedsiębiorców budowlanych

Rozmowa z Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneBarbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej DrogownictwaZacznijmy od krótkiego podsumowania 2017 r. Co jest powodem do zadowolenia, a co należałoby poprawić?

Zacznę od kwestii problematycznych. Jako branża borykaliśmy się z niewłaściwym stosowaniem Prawa zamówień publicznych oraz niejednoznaczną interpretacją przez agendy rządowe sposobu rozliczeń podatku VAT, konkretnie chodzi o stawkę VAT w utrzymaniu dróg. Bałagan w tym obszarze prowadzi do obciążania finansowego firm, często uniemożliwia im dalsze startowanie w przetargach, co w najgorszym razie może doprowadzić je do upadku.

Kolejna rzecz to nie udało się osiągnąć porozumienia z GDDKiA w kwestii urealnienia wymogów technicznych zawartych w instrukcji odbioru jakościowego robót DPT-14, które obecnie są bardzo zaostrzone. Nadal nierozwiązany pozostał problem wysokich parametrów szorstkości, związany ze zmianą wymagań technicznych dla dróg publicznych, wprowadzoną w 2015 r.

Na te problemy, zwłaszcza w drugim półroczu ubiegłego roku, nałożyły się nasilające coraz bardziej braki pracowników w firmach wykonawczych, a także niespotykane dotychczas na taką skalę braki w transporcie kolejowym kruszyw.

Jeśli chodzi o pozytywy, zwłaszcza dla średnich firm budujący jest fakt przyjęcia i realizacji programów likwidacji miejsc niebezpiecznych i wzmocnień nawierzchni na drogach krajowych, co daje tym podmiotom możliwość wykorzystania w znacznym stopniu posiadanego potencjału wykonawczego. Od 2017 r. obserwujemy także znaczący udział inwestycji na drogach samorządowych wszystkich szczebli. Z pozytywnych rzeczy warto również docenić bardzo dobry klimat rozmów i współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, wyrażający się wspólnymi działaniami z Radą Ekspertów i innymi gremiami, a także z GDDKiA, Zarządami Dróg Wojewódzkich i niższych szczebli samorządowych.

2018 to rok wyborczy, a co za tym idzie – należy się spodziewać jeszcze większej aktywności w ogłaszaniu postępowań przetargowych na drogach samorządowych. Jakie trudności, problemy napotykają najczęściej samorządy?


Jako Izba wyodrębniliśmy grupę problemów, które się pojawiły w tym obszarze, i zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, jakie w naszej ocenie mogą zwiększyć konkurencyjność w ramach przetargów. Samorządy sygnalizowały, że szczególnie w drugiej połowie zeszłego roku, kiedy firmy miały już wiele zamówień w swoich portfelach, zdarzały się postępowania, gdzie nie wpłynęła żadna oferta. Kolejna problematyczna kwestia dotyczyła ceny – ta proponowana przez oferentów zdecydowanie przekraczała budżet zamawiających. Zdarzały się sytuacje, że zamawiający dokładali środków, ale były także przypadki, że unieważniali takie postępowanie i ogłaszali je ponownie, czy też dopiero będą to robili w tym roku.

Przyczyny tych problemów są złożone. Jedną z nich jest spadek potencjału firm wykonawczych, spowodowany znacznym ograniczeniem w ostatnich latach inwestycji drogowych przez wszystkich zamawiających. Najlepiej obrazują to liczby. W latach 2012–2016 upadło bądź zostało zlikwidowanych 114 firm drogowych. Natomiast te, które funkcjonują, często są zaangażowanie w charakterze podwykonawców w dużych kontraktach GDDKiA.

Kolejne kwestie to trudna sytuacja finansowa wielu małych i średnich firm drogowych, która w zderzeniu z maksymalnymi poziomami wymagań przetargowych niejednokrotnie uniemożliwia złożenie ofert, trudności związane z zatrudnieniem pracowników, ze znalezieniem podwykonawców i wreszcie znaczny wzrost cen we wszystkich kategoriach cenotwórczych. W ciągu 2017 r. koszty robocizny wzrosły o ok. 20%, a koszty materiałów budowlanych o ok. 30%.

W jaki sposób, w opinii Izby, można złagodzić powyższe trudności?


Przedstawiliśmy zarządcom dróg samorządowych szereg uregulowań w tym zakresie. Podstawową kwestią jest określenie warunków udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne na poziomie umożliwiającym udział w szczególności średnim i małym firmom. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), zamawiający może wymagać, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, z zastrzeżeniem, iż nie może on przekraczać dwukrotności wartości zamówienia. Izba postuluje, aby wymagany minimalny roczny obrót wynosił maksymalnie 30% przewidywanej wartości zamówienia, zaś w kwestii oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wymagano minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia przez wykonawcę. Wszystko to oczywiście zgodnie z treścią ustawy PZP, według której zamawiający posiada także uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Izba postuluje, aby uprawnienie to było stosowane, a wymóg osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych elementów zamówienia był nie tylko racjonalny, ale dostosowany również do potencjału małych i średnich firm.

Kolejną możliwością, jaką daje zamawiającemu ustawa PZP, jest podzielenie zamówienia na części, określając przy tym zakres i przedmiot tych części. Izba postuluje, aby zamawiający korzystał z tej możliwości, oczywiście w sytuacjach, gdy jest to pożądane i racjonalne. Ustawa PZP reguluje też kwestie wniesienia przez wykonawcę wadium. W tym zakresie Izba wnioskuje, by żądane wadium stanowiło maksymalnie 1% wartości zamówienia. Bardzo ważnym z punktu widzenia Izby działaniem jest udzielanie wykonawcy na zasadzie obowiązku, a nie możliwości, zaliczek na poczet realizowanych robót w każdym przypadku wymienionym w ustawie PZP. Izba postuluje również, aby w sytuacji, gdy wartość zaliczki lub zaliczek nie przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie o zamówienie, zamawiający nie żądał zabezpieczenia zaliczki. Natomiast przy wysokości zaliczki przekraczającej 20% wynagrodzenia wykonawcy jej zabezpieczenie powinno się wahać w granicach od 3% do 5%. Analogiczne postępowanie Izba zaleca w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót, którego poziom ustawa PZP ustala w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. W przypadku kontraktów dłuższych niż rok Izba postuluje, aby zamawiający korzystali z uregulowań zawartych w odpowiednich artykułach ustawy PZP.

Niezmiernie istotną kwestią z punktu widzenia wykonawców są okresy gwarancji, jakich zamawiający żądają w postępowaniach o zamówienie publiczne. Na początku 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został powołany Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. W jego ramach działało pięć grup roboczych, m.in. grupa ds. techniki / technologii. Jednym z głównych zagadnień, którymi zajmowała się ta grupa, była kwestia „urealnienia (skrócenia) terminów gwarancji na roboty budowlane i wprowadzenie różnych terminów przy budowie i remoncie”. W efekcie prac nad tym zagadnieniem grupa stworzyła zasady, których wdrożenie w obszarze gwarancji na roboty budowlane rekomenduje. Jedną z zasad jest wprowadzenie jednego terminu gwarancji w odniesieniu do danego przedmiotu gwarancji, a nie – jak dotychczas – przedziału gwarancyjnego. Druga zasada dotyczy wprowadzenia skutecznie egzekwowalnych, krótszych niż dotychczas terminów gwarancji dla dróg nowo budowanych i innych terminów dla dróg remontowanych. Zgodnie z zaleceniami grupy ds. techniki / technologii, terminy gwarancji na drogach administrowanych przez samorządy nie powinny być dłuższe niż na drogach administrowanych przez GDDKiA.

Kolejna, bardzo ważna dla wykonawców kwestia dotyczy terminów płatności wynagrodzenia za wykonane roboty. Zdaniem Izby, najlepszym rozwiązaniem przyjętym przez zamawiającego byłoby rozliczanie za wykonane roboty zarówno fakturami częściowymi, jak również fakturą końcową po dokonaniu odbiorów. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwoli poprawić płynność finansową wykonawców.

W przypadku kontraktów dłuższych niż rok Izba postuluje, aby zamawiający w umowach wprowadzali mechanizm waloryzacji cen. Na początku 2018 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa wystąpiły do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Finansów o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki drastycznego wzrostu cen, jaki miał miejsce w zeszłym roku.

Co przyświecało Izbie przy konstruowaniu wymienionych uregulowań?

W imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pragnę zwrócić uwagę, iż zaproponowane rozwiązania są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Jednak nasze propozycje opierają się przy tym także na bardzo ważnym założeniu. Otóż istotą funkcjonowania gospodarki w ramach Unii Europejskiej jest nie tylko konkurencja, ale też wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców. Tylko wspólnie wypracowanymi narzędziami jesteśmy w stanie to osiągnąć.

Dziękuję za rozmowę.
Reklamy
MPWiK Kraków Budimex Aarsleff Amago Sitech Keller Soletanche PAM
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję