YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wydarzenia
Wstecz


Pociągi wracają na warszawską linię obwodową
Od 21 października pasażerowie pojadą pociągiem z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Zachodniej. Dzięki inwestycji PLK zwiększy się komfort podróży w aglomeracji. Wartość inwestycji to 196 mln zł (brutto). [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
Forum Gospodarki Wodnej i Ściekowej HydroSilesia 2018, 24-25.10.2018, Sosnowiec 2018-10-24
Zapraszamy do udziału w Forum Gospodarki Wodnej i Ściekowej HydroSilesia 2018. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 października 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.[...]


Połowa wartości KPK osiągnięta w połowie 2018 r.
Rozmowa z Ireneuszem Merchelem, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.[...]


Raport „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury”
Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) został partnerem kolejnej edycji raportu „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury” przygotowanego we współpracy z BIG InfoMonitor i BIK.[...]


Budowa drogi S8 Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego
Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 o całkowitej długości 38,496 km na odcinku Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego. Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje trzy odcinki drogi ekspresowej S8, rozdzielone istniejącą obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. Projekt jest realizowany w systemie tradycyjnym.[...]Podsumowanie 6. Ogólnopolskiego Sympozjum WPGI

Nowoczesne metody przetwarzania danych, rozpoznania podłoża gruntowego, rola geologii inżynierskiej w procesie inwestycyjnym – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w Rzeszowie. 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI) zgromadziło ponad 200 specjalistów z całego kraju związanych z geologią i budownictwem.
Autor: Edyta Majer, Marta Chada, Grzegorz Ryżyński, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut BadawczyPrzewodni temat sympozjum to „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie”. Dlatego uczestnikami czterodniowego spotkania (17-20 października 2017 r.) byli przede wszystkim geolodzy inżynierscy, inżynierowie budownictwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, specjaliści do spraw planowania, remediacji i geozagrożeń.

Sympozjum w Rzeszowie odbywa się raz na trzy lata. To jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawie jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w Polsce, w tak licznym gronie. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami Sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych.

Spotkania w Rzeszowie wypełnione były panelami dyskusyjnymi, warsztatami i rozmowami. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na kompleksowym i nowoczesnym podejściu do badań podłoża gruntowego i dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich. Zdaniem uczestników spotkania, powinno ono uwzględniać etapy realizacji inwestycji, rodzaj obiektu budowlanego, stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz oddziaływania antropogeniczne. Istotne jest też, jak podkreślano, aby w rozpoznaniu podłoża i dokumentowaniu badań wykorzystywać nowoczesne metody przetwarzania danych takie jak: GIS, BIM, CIM, bezinwazyjne metody badań w tym teledetekcję, fotogrametrię, czy geofizykę oraz oceniać właściwości cieplne gruntów i skał w celu projektowania gruntowych wymienników ciepła w elementach konstrukcyjnych.

Podczas dyskusji stwierdzono, że unowocześnienie i optymalizacja katalogu metod badawczych, poprawa jakości badań, ich standaryzacja, edukacja i pogłębianie wiedzy w zakresie geologii i budownictwa, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw geologicznych to najważniejsze kierunki dalszych działań w geologii inżynierskiej.

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali szeregu referatów, m.in. „Geotechniczne problemy posadowienia obiektów infrastrukturalnych i kubaturowych w rejonie Rzeszowa”, autorstwa Tomasza Warchała i Jakuba Saloniego (Menard Polska Sp. z o.o.) oraz „Geologia inżynierska – wyzwania i perspektywy”, autorstwa dr. hab. Pawła Dobaka, prof. UW (Wydział Geologii UW) i dr Edyty Majer (PIG-PIB). Referaty wywołały gorącą dyskusję dotyczącą odpowiedzialności i jakości w rozpoznaniu podłoża gruntowego.

W ciągu czterech dni konferencji uczestnicy zapoznali się z najnowszymi wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a także z najnowocześniejszą aparaturą badawczą i specjalistycznym oprogramowaniem. Program Sympozjum obejmował trzy warsztaty, siedem sesji tematycznych, dwie sesje projektowe, sesję posterową oraz wycieczkę terenową.

W dniu 17.10.2017 r. uczestnicy Sympozjum wzięli udział w warsztatach szkoleniowych:
- Zastosowanie narzędzi GIS w geologii inżynierskiej – pakiet ArcGIS (ESRI Polska),
- Nowoczesne metody badań geofizycznych (Guideline Geo, ABEM-MALA),
- Narzędzia do gromadzenia i wizualizacji danych geologiczno-inżynierskich – pakiet GeoSTAR (Soft-Projekt).

W kolejnych dniach odbyło się 7 sesji tematycznych:
- Sesja I. Badania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów.
- Sesja II. Badania właściwości geomechanicznych skał i ocena masywów skalnych.
- Sesja III. Projektowanie badań i dokumentowanie podłoża gruntowego.
- Sesja IV. Badania geofizyki inżynierskiej w ustalaniu modelu geologicznego.
- Sesja V. Charakterystyka i badania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów.
- Sesja VI. Procesy geodynamiczne i ocena stateczności zboczy.
- Sesja VII. Monitoring procesów geodynamicznych i obiektów budowlanych.

Podczas sesji tematycznych wygłoszono łącznie 51 referatów, a na sesjach projektowych – 11 referatów. Zaprezentowano też liczne postery naukowe i przeszkolono ponad 70 uczestników. Sesjom towarzyszyły stoiska promocyjne sponsorów, połączone z prezentacjami multimedialnymi.

Równolegle z sesją V i VI odbyły się dwa panele projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy panel, zorganizowany w ramach warsztatów projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie, poświęcony był zagadnieniom projektowania badań podłoża oraz stateczności obiektów drogowych i ich monitorowania. Drugi dotyczył zagadnień płytkiej geotermii i realizacji projektu Geothermal4PL: Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce.

Podczas panelu projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie wygłoszono 5 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego, wykorzystania metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, katalogu optymalnych metod badań podłoża gruntowego, wytycznych do analiz stateczności skarp i zboczy oraz prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego. Projekt jest realizowany w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drugi panel poświęcono projektowi Geothermal4PL: Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce. Projekt jest realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i norweski ośrodek badawczy Christian Michelsen Research AS (CMR) we współpracy z ekspertami z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Geological Survey of Norway (NGU). Realizacja projektu Geothermal4PL jest możliwa dzięki finansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Po zakończeniu sesji tematycznych poprowadzono sesję podsumowującą i dyskusję generalną kończącą 6. Ogólnopolskie Sympozjum WPGI, których moderatorem był prof. dr hab. inż. Maciej Kumor.

6. Ogólnopolskie Sympozjum WPGI cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i praktyków. Świadczy o tym interdyscyplinarna formuła sympozjum oraz znacznie większa, niż w poprzednich edycjach sympozjum, liczba uczestników, rozszerzanie tematyki sympozjum o aspekty ochrony środowiska, remediacji gruntów, a także dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Praktycznym zakończeniem sympozjum była wycieczka terenowa, która odbyła się czwartego dnia. Jej uczestnicy obejrzeli m.in. nowo wybudowany odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długości około 6 km. Przewodnikami po obiekcie byli pracownicy firmy Eurovia Polska S.A. i Menard Polska Sp. z o.o., którzy przedstawiali główne założenia budowy podkreślając istotny wpływ wyników badań podłoża gruntowego na optymalny dobór metod posadowienia i wzmacniania.

Następnie przejechano na budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów-Południe (S19), gdzie przedstawiciele firmy Skanska S.A. oraz Menard Polska Sp. z o.o. zapoznali uczestników wycieczki ze sposobami wzmocnienia tego odcinka drogi podkreślając znaczenie rozpoznania warunków geologicznych i geotechnicznych w podłożu obiektów budowlanych. Następnie firma Guideline Geo, ABEM-MALA przedstawiła pokaz nowoczesnych badań geofizycznych za pomocą tomografii elektrooporowej, zaś firma ROTADRIL zaprezentowała możliwości wielofunkcyjnego urządzenia do sondowań parametrycznych i wierceń.

Na rzeszowskiej konferencji obecni byli Dyrektor PIG-PIB dr Sławomir Mazurek, który pierwszego dnia dokonał oficjalnego otwarcia Sympozjum. List do jego uczestników od prof. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa odczytała wówczas przedstawicielka resortu Anna Szymańska. Zgromadzonych witali także Dziekan ds. nauki Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Ewa Falkowska, Dyrektor Generalny firmy Menard Polska Sp. z o. .o. Jakub Saloni, Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska dr hab. Beata Łuczak – Wilamowska oraz wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH.

Sympozjum objęte było patronatem wiceministra prof. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaproszenie do Komitetu honorowego konferencji przyjęli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI), zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz firmę Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom za aktywny udział i współpracę przy organizacji tegorocznej konferencji. Specjalne podziękowania należą się Komitetowi Naukowemu 6. Sympozjum WPGI i wszystkim recenzentom za poświęcony czas oraz przygotowanie recenzji artykułów.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i patronów medialnych, za aktywną współpracę oraz partnerstwo. Bez wsparcia finansowego instytucji sektora prywatnego oraz promocji w mediach nie byłoby możliwe zorganizowanie Sympozjum.

Podziękowania składamy również firmie Skanska S.A. oraz Menard Polska Sp. z o.o. za umożliwienie zorganizowania wycieczki terenowej na realizowane inwestycje drogowe strategicznych dla Rzeszowa.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Bąbały z firmy Menard Polska Sp. z o.o. oraz Przemysława Myszki z firmy Skanska S.A.

Sympozjum przyczyniło się do promocji Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w środowiskach naukowych, biznesowych i administracji zwłaszcza jako państwowej służby geologicznej, która realizuje zadania państwa w zakresie geologii, w tym prowadzi bazę danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz system osłony przeciwosuwiskowej (SOPO).

Sponsorzy:

- Sponsor główny: Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze PAWLAK.
- Sponsorzy: AMAGO Sp. z o. o. , GEOD, Guideline Geo, ABEM-MALA, ROTADRIL, Soft-Projekt, UNI-GEO.
- Partner: BIOTECHNIKA PRIM, ESRI Polska, GEOLAB, GEOMOR Technik, Grupa HGS.

Patronat medialny:
- Przegląd Geologiczny
- GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele
- Inzynieria.com
- edroga.pl
- Obiekty inżynierskie
- Mosty Wiadukty Tunele
- Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
- Media Pro Drogi
- Budownictwo infrastrukturalne
Reklamy
Budimex Basf Sitech Freyssinet PAM Soletanche Keller Aarsleff
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję