YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Kazimierz Gwizdała


Wyniki I etapu oceny stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach krajowych
W 2019 r. GDDKiA rozpoczęła audyt przejść dla pieszych, który zaplanowany jest na 2 lata. W I etapie skontrolowano 682 przejścia na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019
XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” 24-27.02.2020 oraz V Warsztaty modelowania komputerowego w geotechnice, 27-29.02.2020, Korbielów 2020-02-24
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają środowisko naukowców i projektantów do uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, która odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 r. w Korbielowie. W dniach 27-29 lutego 2020 r. w Korbielowie odbędzie się V edycja Warsztatów modelowania komputerowego w geotechnice.[...]


Bezpieczeństwo to inwestycja w człowieka
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim, szefem ds. BHP w firmie Warbud SA.[...]


Europa Środkowo-Wschodnia z nowym rekordem inwestycyjnym
Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w CEE wyniosła 14 mld EUR. To najlepszy rezultat w historii sektora w regionie.[...]


Budowa wodociągu w ciągu obwodnicy Gliwic
Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, które przecinają się na największym skrzyżowaniu autostradowym w kraju – węźle autostradowym Gliwice Sośnica. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Wzdłuż obwodnicy powstaje rurociąg wodociągowy o średnicy DN 400 i DN 200 z żeliwa sferoidalnego.[...]Kazimierz GwizdałaStudia wyższe odbył w latach 1966-1971 w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego. W roku 1972 otrzymał Nagrodę Ministra Żeglugi w turnieju Młodych Mistrzów Techniki za pracę magisterską p.t. „Projekt wstępny i techniczny falochronu w Rejonie Przeładunków Towarów Masowych w Gdańsku”.
W roku 1977, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza nośności i pracy pali wielko­średnicowych w gruncie niespoistym, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1996 uchwałą Rady Naukowej Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza osiadań pali przy wykorzystaniu funkcji transformacyjnych”.
Od 1972 jest pracownikiem Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (wcześniej Instytutu Hydrotechniki, Wydziału Hydrotechniki, Wydziału Inżynierii Środowiska). Pracuje nieprzerwanie w Katedrze Geotechniki, zajmując kolejno stanowisko asystenta-stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta oraz prof. nadzw. PG.
Po podjęciu pracy w Politechnice Gdańskiej zajmował się głównie badaniami dotyczącymi nośności pali posadowionych w gruntach uwarstwionych, koncentrując się przede wszystkim na wpływie parametrów geometrycznych na ich nośność (pale wielkośrednicowe).
W tym samym czasie, współpracując z biurami projektowymi i przedsiębiorstwami wyko­nawczymi, prowadził badania terenowe nośności i osiadań pali różnych rodzajów. Badania dotyczyły oceny współpracy pali z podłożem, między innymi prefabrykowanych pali żelbeto­wych, pali Wolfholza, Franki, Vibro-Fundex, Vibrex, wielkośrednicowych, mikropali, stalowych pali rurowych z dnem otwartym i zamkniętym.
Powyższą tematykę realizował w ramach badań własnych oraz w ramach obszernych tematów badawczych.
Dalszym rozszerzeniem prowadzonej tematyki badawczej było rozwinięcie takich zagadnień jak: ocena pełnej krzywej osiadania z wykorzystaniem funkcji transformacyjnych (rozprawa habilita­cyjna), zastosowaniem badań in situ (głównie sond CPT  CPTU oraz SPT) do obliczeń nośności pali, wykorzystanie wzorów dynamicznych do oceny nośności i ich korelacja z wynikami badań statycznych, zastosowanie nowych technologii do wzmocnienia obiektów istniejących.
Wyniki prac przedstawiono w formie oryginalnych opracowań zwartych, artykułów i komuni­katów naukowych. Prace publikował  w materiałach konferencji zagranicz­nych i krajowych oraz w czasopismach: Archiwum Hydrotechniki, Inżynieria i Budownictwo, Inżynieria Morska i Geotechnika, Studia Geotechnica et Mechanica.
Na forum międzynarodowym wyniki prac badawczych prezentował w materiałach kongre­sów światowych i europejskich oraz seminariach i kolokwiach międzynarodowych.
Odbył staże naukowo-badawcze za granicą, które przyczyniły się do rozszerzenia tematyki badawczej oraz lepszej prezentacji wyników poza granicami kraju, mianowicie: Danish Geotechnical Institute, Swedish Geotechnical Institute,  Aalborg University, Aalborg University, Ghent University.

Wyniki badań są wykorzystywane w praktyce inżynierskiej, projektowej i wykonawczej. Jest autorem i współautorem około 200 prac naukowo-badawczych, opinii naukowych, ekspertyz, orzeczeń i projektów. Prowadzi również aktywną dzia­łalność inżynierską, wykonując opinie, ekspertyzy, orzeczenia i projekty (mosty podwieszane, wiadukty, kominy, budownictwo przemysłowe, hydrotech­niczne, podziemne, drogowe). Jest współautorem normy państwowej PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”

Druga grupa zagadnień badawczych obejmuje:
–    nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego oraz cech fizycznych i mechanicz­nych gruntu,
–    zagadnienia związane ze statecznością i ochroną skarp, zboczy i klifów morskich.
Bardzo ważne zagadnienie stateczności klifów morskich analizowano  w klasycznym ujęciu deterministycznym  z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy oraz, w ujęciu probabilis­tycznym. Prace realizowano między innymi w ramach tematów KBN.

Główne osiągnięcia naukowo-badawcze:
- obliczanie nośności pali wielkośrednicowych, metoda włączona do PN-83/B-02482,
- badania nośności i osiadań pali w skali naturalnej dla wszystkich rodzajów budownictwa,
- analityczne modelowanie oddziaływania pal-podłoże z zastosowaniem funkcji transformacyjnych t-z i q-z oraz metody analityczne uwzględniające zmienność modułów odkształcenia z obciążeniem,
- badania i metody obliczeń nowych technologii pali, np.: Vibrex, CFA, Omega, Jet-grouting, wielkośrednicowe, prefabrykowane łączone,
- analityczna i praktyczna metoda oceny wpływu zmiennej podatności podpór palowych na siły przekrojowe w konstrukcji,
- badania i wdrażanie wzmocnienia podstaw pali wielkośrednicowych za pomocą komór iniekcyjnych, jest współtwórcą patentu powyższego rozwiązania,
- analiza i wdrażanie nowych metod badań dynamicznych pali: PDA, DLT,
- badania jakości i ciągłości pali, metody nieniszczące, SIT,
- stateczność i ochrona klifów polskiego wybrzeża, kryteria i miary stateczności w ujęciu probabilistycznym.

Wyniki badań  opublikował w ponad 130 pracach.
Prace badawcze, publikacje, analizy, syntezy i uogólnienia z zakresu fundamentowania i geo­techniki, z całego okresu jego działalności, znajdują szerokie zastosowanie w projektowej i wykonawczej praktyce inżynierskiej. Jest Rzeczoznawcą NOT w zakresie Geotechniki i Fundamentowania w Budownictwie Wodnym, posiada „Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”, Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki, jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jest Rzeczoznawcą Budowlanym.
Prace badawcze znajdują uznanie w kraju i za granicą. Potwierdzeniem tego jest  działalność jako sekretarza, panelisty, referenta generalnego na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jako nauczyciel akademicki w Katedrze Geotechniki prowa­dził zajęcia na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Inżynierii Lądowej. Zakres zajęć obejmuje wykłady z Fundamentowania i Fundamentowania Budowli Hydrotechnicznych oraz ćwiczenia, projekty, laboratoria, praktyki z przedmiotów Mechanika Gruntów, Stateczność Budowli Wodnych, Fundamenty Specjalne, Fundamentowanie.
Jest promotorem  prac magisterskich. Jest promotorem czterech obronionych prac doktorskich oraz opiekunem naukowym dwóch prac doktorskich.

Z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną wiążą się również  prace organiza­cyjne. Można tu wymienić między innymi:
- członek ETC 3
- członek TC18, ISSMGE, core member,
- członek ERTC3, ISSMGE,
- członek Sekcji Geotechniki KILiW PAN,
- członek ISSMGE,
- skarbnik Polskiego Komitetu Geotechniki,
- członek Komisji Kwalifikacyjnej PKG,
- przewodniczący Oddziału Gdańskiego PKG,
- sekretarz PKG, obecnie,
- członek Komisji Normalizacyjnej, Komisja Problemowa Nr 254,
- przewodniczący, wiceprzewodniczący, współorganizator konferencji i seminariów krajowych,
- udział w konferencjach międzynarodowych jako sekretarz sesji oraz panelista.
 
Warto również dodać, że w okresie studiów czynnie uprawiał sport będąc członkiem kadry narodowej w judo. Dwukrotnie był indywidualnym Mistrzem Polski oraz dwukrotnie brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Świata.

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
 
PUBLIKOWANE ARTYKUŁY:
 
Badania dynamiczne nośności pali
Kazimierz Gwizdała, Tadeusz Brzozowski, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej 
 
Wykorzystanie sondowań statycznych  do obliczania nośności i osiadań pali
dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. PG, dr inż. Maciej Stęczniewski, dr inż. Ireneusz Dyka
 
Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących
dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., dr inż. Tadeusz Brzozowski


Reklamy
MPWiK Kraków Uponor Warbud Geobrugg DCS Amiblue Soletanche PAM
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję