YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Jan Biliszczuk


Przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Sztumu
GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Sztumu w ciągu DK55. Droga powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. [...]

Awaria w „Czajce”, czyli kto się boi plastiku
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020, 2.12.2020 2020-12-02
[...]


Pomagamy łączyć Polskę, realizując fundamenty strategicznych obiektów infrastrukturalnych
Rozmowa z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym Soletanche Polska Sp. z o.o.[...]


Pale i mikropale
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.[...]


Przegląd inwestycji tunelowych
Tunel ma wzmocnioną budowę wewnętrzną. Wykonawca oczyścił jej ceglaną powierzchnię, usunął poluzowane elementy i uzupełnił spoiny. [...]Jan Biliszczukprof. dr hab. inż. Jan BiliszczukSwego rodzaju tradycją w życiu społeczności naukowej i inżynierskiej w różnych dziedzinach jest  przedstawianie drogi życiowej i osiągnięć tych osób, które w środowisku stają się szczególnymi symbolami wykorzystania swoich talentów i symbolami wielkiej pracowitości, a w efekcie legitymują się wybitnym dorobkiem twórczym. Można powiedzieć – stają się oni autorytetami w środowisku i wzorcami godnymi naśladowania. Taką osobą jest niewątpliwie prof. dr. hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, mający wybitny dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie mostownictwa. Dodatkowym powodem przedstawienia sylwetki Profesora na łamach „Inżynierii i Budownictwa” jest jubileusz Jego 60-lecia urodzin. W tym szczególnym okresie środowisko polskich mostowców ma możliwość przekazania na ręce Profesora serdecznych gratulacji, podziękowań za trud w działaniach twórczych i wychowaniu kadr inżynierskich i naukowych oraz życzeń wszelkiego dobra i dalszych wzbudzających uznanie osiągnięć w dziedzinie badań, projektowania i budowy mostów, a także w pracy naukowo-dydaktycznej.  

Jan Biliszczuk urodził się 10 stycznia 1949 roku w Bronicach w województwie lubuskim, z ojca Mikołaja i matki Heleny z domu Rasławskiej. W 1962 roku ukończył szkołę podstawową w Golinie, a w latach 1962-1967 Technikum Drogowe w Zielonej Górze.
Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej ukończył w roku 1972 i otrzymał dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności „budowa mostów”.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978 w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt. "Reologiczna redystrybucja stanu naprężeń w niejednorodnych izostatycznych konstrukcjach betonowych".
W roku 1987 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, w wyniku oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. "Beton – tworzywo do budowy mostów", uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997.
Od roku 1972 pracuje w Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełni, od roku 1996,  funkcję kierownika Zakładu Mostów. Przez dwie kadencje (1996-2002) był zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, a w kadencji 2005-2008 dyrektorem tego Instytutu.

Rys. 1. Kładki dla pieszych zaprojektowane przez Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW;  główny projektant Jan Biliszczuk: (od góry, od lewej) w Sławięcicach nad Kłodnicą (1993), w Osjakowie nad Wartą (1997), w Podtyniu nad Nysą Kłodzką (1998), we Wrocławiu Leśnicy nad Bystrzycą (1999), „Krzywy Kij” nad A4 (2000), „Łuk Erosa” nad A4 (2000), w Kielcach (2000), „Piaskowa” we Wrocławiu (2002), „Słodowa” we Wrocławiu (2003), w Rudzie Śląskiej nad A4  (2004), w Sromowcach Niżnych na Dunajcu (2006), „Strzecha mazowiecka” w Jadwisinie (2008), „Wężowisko” w Jadwisinie (2008), we Wrocławiu nad Fosą (w budowie), w Mszczonowie nad S8 (projekt)

Pracował też zawodowo w warszawskim "Transprojekcie" na stanowisku asystenta projektanta (1974), w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Produkcyjnym INKOM w Pszczynie jako kierownik grupy projektowej (1988-1989) i w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE (1994-1995) w charakterze doradcy do spraw nowych technologii. Jest, razem z dr. inż. Jerzym Onysykiem, współwłaścicielem biura projektów o nazwie Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW, działającego od 1994 roku. W tym biurze powstało kilkadziesiąt projektów zrealizowanych obiektów mostowych.
W latach 2002-2005 prof. Jan Biliszczuk pełnił funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Profesor ma duże osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry. Wypromował ponad 150 magistrów inżynierów budownictwa lądowego o specjalności inżynieria mostowa. Dyplomanci Profesora otrzymywali nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach, i tak: Artur Tukendorf był finalistą europejskiego konkursu YEAR 2008 – The Young European Arena Research zorganizowanego w ramach Transport Research Arena 2008 w Słowenii,
Paweł Hawryszków (2004), Janusz Tadla (2005) i Marcin Mogielnicki (2007) otrzymali za prace dyplomowe nagrody ministra infrastruktury; kilkunastu dyplomantów otrzymało nagrody lub wyróżnienia regionalne.
Jest też promotorem 6 zakończonych przewodów doktorskich, w których stopnie naukowe doktora nauk technicznych uzyskali: Rafat Edlebi (Uniwersytet w Damaszku, Syria – 1993 r.), Janusz Hołowaty (1995 r.), Omid Rajski (1996 r.), Maciej Hildebrand (2000 r.), Krzysztof Sadowski (2003 r.), Andrzej Helowicz (2004 r.).
W roku 1991 zorganizował szkolenie inspektorów mostowych na potrzeby Systemu Gospodarki Mostowej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, którego kolejne edycje odbywają się do dziś. Zorganizował też dziewięć krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących różnych obszarów inżynierii mostowej. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności architektonicznego kształtowania i technologii budowy obiektów mostowych, reologii niejednorodnych konstrukcji betonowych, projektowania mostów podwieszonych, diagnostyki i kontroli (obserwacji) konstrukcji tych budowli, rehabilitacji mostów oraz historii mostownictwa.

Rys. 2. Ważniejsze mosty i wiadukty zaprojektowane przez Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW; główny projektant Jan Biliszczuk: (od góry, od lewej) estakada we Wrocławiu (2002), most nad Nysą Kłodzką w Skorogoszczy (2004), most nad Bobrem w ciągu A4 (2007), most Warszawski we Wrocławiu (2008), wiadukt nad A4 w Wykrotach (2008), most nad Odrą w ciągu AOW (A8) – w budowie

Opublikował w Polsce i zagranicą ponad 300 prac naukowych oraz popularyzujących inżynierię lądową, a także dotyczących historii mostownictwa. Tylko w miesięczniku „Inżynieria i Budownictwo” w latach 1979-2009 ogłosił 90 prac autorskich i współautorskich.
Jest również autorem lub współautorem 2 monografii naukowych, 5 monografii nowatorskich obiektów mostowych i 4 podręczników.
Działalność inżynierska Profesora obejmuje obszerny wachlarz zagadnień – od opracowań ekspertyzowych (ponad 300), przez projekty obiektów mostowych (ponad 50 –często nowatorskich), 30 projektów rehabilitacji mostów różnego typu, po doradztwo naukowo-techniczne przy budowie i projektowaniu najważniejszych mostów w Polsce (rys. 1, 2 i 3).

Profesor Jan Biliszczuk zwrócił uwagę na konieczność uatrakcyjniania polskich autostrad obiektami typu „punkt charakterystyczny”. Do Jego największych osiągnięć inżynierskich i, co zawsze podkreśla, Jego zespołu (Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Adam Maury, Jerzy Onysyk, Przemysław Prabucki, Jerzy Rudze, Krzysztof Sadowski, Patryk Stempiń, Mariusz Sułkowski, Jacek Szczepański, Marcin Tomiczek, Artur Tukendorf, Kamil Tukendorf, Mieczysław Węgrzyniak) należy zaliczyć:
- zrealizowany projekt miejskiej estakady nad ul. Strzegomską i torami PKP (2002) w ciągu Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia; obiekt zrealizowano metodą nasuwania podłużnego, przy czym w końcowej fazie przesuwano konstrukcję o masie ponad 12 000 t,
- zrealizowany projekt kładki dla pieszych nad Dunajcem w Sromowcach Niżnych (2006); jest to największy w świecie obiekt podwieszony z drewna klejonego,
- zrealizowany projekt mostów Warszawskich (2008) we Wrocławiu; w postaci  sześcioprzęsłowej stalowej belki ciągłej wzmocnionej łukiem,
- dwa obiekty typu ekstrados; most przez Nysę Kłodzką w Skorogoszczy (2005) – projekt koncepcyjny oraz projekt wiaduktu nad autostradą A4 w Wykrotach, oba obiekty w ciągu drogi krajowej nr 94,
- ponad 20 projektów nowatorskich w formie i atrakcyjnych architektonicznie kładek dla pieszych (1988-2009), zrealizowanych w różnych miejscach Polski; niektóre z tych obiektów są przedstawiane w światowej literaturze.

Rys. 3. Obiekty mostowe przy których budowie lub projektowaniu Jan Biliszczuk kierował zespołem nadzoru naukowego: (od góry, od lewej) most na Odrze w ciągu obwodnicy Opola (1999), III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku (2001), Siekierkowski w Warszawie (2002), Tysiąclecia we Wrocławiu (2004), Solidarności w Płocku (2005), im. Jana Pawła II w Puławach (2008)

Obecnie jest w budowie jeden z największych mostów podwieszonych w Polsce – most nad Odrą w ciągu AOW, zaprojektowany przez Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW pod kierunkiem Profesora, a inne ciekawe projekty czekają na realizację.

Profesor Jan Biliszczuk zabiega skutecznie o rozpowszechnianie osiągnięć polskiego mostownictwa, czemu służy cykl konferencji znanych w środowisku mostowym pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe. Należy podkreślić, że między innymi dzięki Jego staraniom we Wrocławiu odbędzie się światowa konferencja FOOTBRIDGE 2011. W tym zakresie trzeba też wymienić liczne coroczne od kilkunastu lat „zeszyty mostowe” czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”, które są przygotowywane w ścisłej współpracy Profesora i redakcji tego miesięcznika.

Za swoją działalność badawczą, dydaktyczną i inżynierską uzyskał Profesor szereg nagród i wyróżnień, w tym nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN im. prof. Z. Wasiutyńskiego (1983) za pracę w zakresie konstrukcji budowlanych pt. "Reologiczna redystrybucja stanu naprężenia w niejednorodnych izostatycznych konstrukcjach betonowych" i nagrodę indywidualną III stopnia ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych – za wymienioną wyżej pracę (1982), a także nagrodę ministra infrastruktury (2007) za książkę „Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja”.
W roku 1996 został laureatem prestiżowej nagrody PZITB im. Prof. Stefana Bryły za cykl opublikowanych prac dotyczących analizy statycznej, kształtowania i utrzymania mostów drogowych, a w roku 2003 otrzymał Medal ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie. W tymże roku 2003 otrzymał zespołową nagrodę I stopnia ministra infrastruktury za projekt mostu Siekierkowskiego w Warszawie, a w roku 2004 nagrodę zespołową II stopnia ministra infrastruktury za projekt estakady nad ulicą Strzegomską i torami PKP we Wrocławiu. Za działalność w obszarze budownictwa betonowego przyznano mu nagrodę DNI BETONU 2006.
Biuro projektów MOSTY-WROCŁAW, w którym pełni rolę głównego projektanta, uzyskało nagrody w konkursach na projekty wielkich mostów przez Regalicą w Szczecinie – II nagroda (1996) i przez Wisłę w Płocku – III nagroda (1997), I i II nagrodę w konkursie na projekt estakady nad torami PKP i ul. Strzegomską we Wrocławiu (1998) i inne.

Za aktywny udział w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych zaistniałych w czasie powodzi (1997) został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2002 za całokształt działalności Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004).

***

Na podsumowaniu tej prezentacji chcę dodać kilka dodatkowych uwag, wynikających z własnego rozeznania w ciągu prawie czterdziestolecia współpracy z Jubilatem. W tym okresie przeszedł magno cum laude wszystkie szczeble kariery naukowo-dydaktycznej i technicznej w mostownictwie.
Dobrze się zasłużył polskiemu mostownictwu, a jego osiągnięcia w zakresie wdrażania w mostownictwie nowych, odważnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych z uwzględnieniem estetyki architektonicznej są godne uznania i nie do pominięcia w analizie rozwoju tego działu budownictwa.
Szczególne zasługi swym dorobkiem położył dla tego, co nazywamy Wrocławską Szkołą Mostownictwa.
Profesor Jan Biliszczuk jest po prof. Dobrosławie Stróżeckim i po mojej osobie trzecim kierownikiem Zakładu Mostów (dawniej Katedry) w Politechnice Wrocławskiej i zajmuje poczesne miejsce w opublikowanym dziele „Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich Uczniowie. 1945-2005”. (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2006).
Życzę Profesorowi wielu, wielu jeszcze dalszych osiągnięć na następną okazję uczczenia tych osiągnięć w charakterze Jubilata.

Prof. dr hab. inż. Jan Kmita

PUBLIKOWANE ARTYKUŁY:

Polskie mostownictwo na przełomie wieków cz. I - Obiekty autostradowe, kładki dla pieszych, obiekty średnich rozpiętości
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, mgr inż. Wojciech Barcik

Polskie mostownictwo na przełomie wieków cz. 2 - Duże obiekty mostowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, mgr inż. Wojciech Barcik

Rekordowa konstrukcja mostowa z drewna klejonego - Kładka dla pieszych w Sromowcach Niżnych
Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Adam Maury, Mariusz Sułkowski, Mieczysław Węgrzyniak 

Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Alternatywna przeprawa nad Rosupdą - Projekt Zespołu Badawczo-Projektowego MOSTY-WROCŁAW s.c.
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Wojciech Barcik

Największy most łukowy w Polsce - Nowa przeprawa mostowa przez Wisłę w Puławach
mgr inż. Krzysztof Grej - POMOST SC, Warszawa., prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Mosty stalowe – pojektowanie, technologie budowy, badania i utrzymanie - Wrocławskie Dni Mostowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Most podwieszony w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Wojciech Barcik, Przemysław Prabucki, Mariusz Sułkowski, Jacek Szczepański, Marcin Tomiczek, Artur Tukendorf, Kamil Tukendorf

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych - Wrocławskie Dni Mostowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Wrocławska

Sztuka tworzenia mostów, rozmowa z prof. Janem Biliszczukiem, kierownikiem Zakładu Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskie
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Footbridge 2011 we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Zakład Mostów, Politechnika Wrocławska 

Wrocławskie dni mostowe: aktualne realizacje mostowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Wrocławska

Ostatnie polskie realizacje i projekty kładek dla pieszych

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska; Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław s.c., mgr inż Olga Szymczyk, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w drogowych betonowych mostach podwieszonych
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż Jerzy Onysyk, Politechnika Wrocławska; Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław, mgr inż. Wojciech Barcik, dr inż. Robert Toczkiewicz, mgr inż Artur Tukendorf, Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław

Trwałość obiektów mostowych
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej

ARCH ’13 Mosty łukowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław S.C.

24. Dresdner Brückenbausymposium, 10–11 marca 2014 r.
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Krzysztof Sadowski, Politechnika Wrocławska

Footbridge 2014 w Londynie
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

Mosty łukowe. Projektowanie, budowa, utrzymanie
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

Prefabrykacja w mostownictwie
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Jerzy Onysyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wrocławskie Dni Mostowe 2016. Duże mosty wieloprzęsłowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

Polska inżynieria mostowa 2017
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, mgr inż. Marco Teichgraeber, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, mgr inż. Wojciech Barcik, Zespół Projektowo-Badawczy Mosty Wrocław S.C.

XIV Wrocławskie Dni Mostowe 2018: Mosty hybrydowe
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

XV Wrocławskie Dni Mostowe 2019. Mosty a środowisko
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Programowego WDM, dr inż. Jerzy Onysyk, Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław S.C.Reklamy
Luxo Noe PPI Chrobok Eurovia Keller Geobrugg Palisander Wodociągi Miasta Krakowa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję