Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


XXXIII konferencja Europa Karpat
Międzynarodowa konferencja Europa Karpat zgromadziła polityków, naukowców i samorządowców z krajów regionu karpackiego: Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier, Rumunii, Mołdawii, a także przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczne drogi, ich spójne oznakowanie, rozwój i wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania ruchem - to wyzwanie dla wszystkich drogowców. 21 października w Warszawie GDDKiA odbyło się spotkanie, na które zaproszono m.in. zarządców dróg wszystkich kategorii.  Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Jego celem była identyfikacja wspólnych wyzwań i powołanie Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Forum ukierunkowane jest nie tylko na dyskusję i wymianę doświadczeń, ale też na wypracowanie konkretnych propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa.

- Oznakowanie dróg musi być jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Dlatego liczba komunikatów wysyłanych do użytkowników dróg, a tym samym liczba znaków, powinna być ograniczona do tych najbardziej istotnych.
- Konieczne jest wprowadzenie spójnych zasad dotyczących rozmiaru znaków drogowych, wielkości umieszczanych na nich liter i cyfr oraz stosowanej czcionki.
- Uporządkowania wymaga kwestia oznakowania turystycznego, w szczególności stosowanego na autostradach i drogach ekspresowych.
- Prawnego uregulowania wymaga kwestia pierwszeństwa znaków o zmiennej treści nad oznakowaniem konwencjonalnym.
- Efektem końcowym prac Forum będą propozycje zmian w zakresie uregulowań prawnych, które przyczynią się do wzrostu efektywności funkcjonowania systemu transportowego oraz poprawy bezpieczeństwa.

GDDKiA zarządza blisko 18 tys. km dróg krajowych, a wliczając w to drogi techniczne i dojazdowe ponad 21 tys. km. Stanowi to ok. 5 proc. z 420 tys. km dróg publicznych w Polsce. Pozostałe drogi leżą w gestii samorządów i choć teoretycznie wszyscy zarządcy opierają się na tych samych przepisach, to w ich interpretacji występują różnice.

W wydarzeniu, zorganizowanym w formule hybrydowej, wzięło udział ok. 100 osób. Byli wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządcy dróg wszystkich kategorii. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, świata nauki, organizacji branżowych oraz pracownicy GDDKiA.

- Wszystkim nam zależy, aby podróżowanie po Polsce było jak najbardziej bezpieczne. Niestety piętą achillesową dróg publicznych jest brak spójności w zakresie oznakowania dróg pomiędzy różnymi zarządcami dróg, nadmierność znaków drogowych oraz potrzeba stosowania nowoczesnych systemów zarządzania ruchem. A to często skutkuje brakiem zaufania kierowców do tego oznakowania –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Mamy nadzieję, że zapoczątkowane dziś Forum będzie impulsem do pozytywnych i kompleksowych zmian w tym obszarze –
dodał Szef GDDKiA.

Szeroki dialog


Celem Forum jest stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami kwestii organizacji ruchu i BRD. Zidentyfikowane zostaną wspólne problemy, a następnie zaproponowane zostaną rozwiązania, w oparciu o wiedzę i doświadczenia jego uczestników. Efektem końcowym prac będą propozycje zmian w zakresie uregulowań prawnych, które przyczynią się do wzrostu efektywności funkcjonowania systemu transportowego oraz poprawy bezpieczeństwa.

Kluczowe kwestie


Podczas spotkania przedstawione zostały przykładowe zagadnienia związane z organizacją ruchu oraz oznakowaniem, zidentyfikowane przez GDDKiA. Dotyczyły one m.in. stosowania urządzeń BRD w celu separowania ruchu (tablice uchylne U-24, separatory ruchu U-25, drogowe bariery ochronne). Urządzenia te stosuje się między innymi tam, gdzie konieczne są dodatkowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo osób realizujących prace w pasie drogowym. Podobną funkcję spełniają mobilne poduszki zderzeniowe, które chronią życie i zdrowie osób pracujących na drogach oraz samych użytkowników.

Na wydarzeniu omówiono też kwestię stosowania konstrukcji wsporczych w kontekście stawianych wymogów bezpieczeństwa biernego (w tym dla sygnalizacji świetlnej). Poruszony został także temat spójności wymagań w zakresie znaków drogowych.

Spójne wymagania

Potrzebne są jednolite zasady dotyczące rozmiaru znaków drogowych, wielkości umieszczanych na nich liter i cyfr oraz stosowanej czcionki. Dotyczy to w szczególności dróg klasy S. Należy rozważyć m.in. umożliwienie stosowania liter i cyfr najwyższej grupy wielkości na drogach ekspresowych.

Istotną kwestią jest też zachowanie spójności pomiędzy tabelą ujętą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dotyczącą wielkości liter i cyfr stosowanych na znakach drogowych pionowych, a szczegółowymi opisami konstrukcji tych znaków. W tym obszarze zdarzają się bowiem rozbieżności.

Oznakowanie turystyczne

Uporządkowania wymaga kwestia oznakowania turystycznego, w szczególności stosowanego na drogach klasy A i S. Należałoby określić katalog obiektów i atrakcji turystycznych, do których wskazywany będzie dojazd na drogach szybkiego ruchu. Mogłyby to być np. obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO lub te, którym nadany został przez Prezydenta RP status pomnika historii.

Zmieniona powinna zostać lokalizacja znaku E-22b na autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, znak ten umieszcza się w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem, na którym następuje zjazd do obiektu. Może to powodować niebezpieczne sytuacje, np. gdy kierowca jadący drogą szybkiego ruchu, po zauważeniu znaku tuż przed zjazdem, postanowi dynamicznie zahamować lub wykonać manewr skrętu. Konieczne jest również ustalenie maksymalnej odległości od znaku E-22b do danego obiektu lub atrakcji turystycznej.

Jednoznacznie określone powinny też zostać wytyczne realizacji i utrzymania znaków turystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów prowadzących działalność dochodową.

Znaki muszą być czytelne


GDDKiA zależy na tym, aby oznakowanie dróg było jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Aby spełnić to założenie, liczba komunikatów wysyłanych do użytkowników dróg powinna być ograniczona do tych najbardziej istotnych. Nadmierna liczba znaków drogowych utrudnia ich odbiór przez kierujących pojazdami, a co za tym idzie stosowanie się do nich.

Warto wspomnieć, że w trosce o czytelność oznakowania, drogowcy stale poszukują rozwiązań, które sprawią, że znaki na drogach zarządzanych przez GDDKiA będą lepiej widoczne dla kierujących. Obecnie znaki pionowe pokrywane są folią antyroszeniową. Specjalna powłoka ma za zadanie zmniejszyć wpływ kropelek rosy na tarczę znaku, co ma czynić go bardziej czytelnym.

Pierwszeństwo znaków zmiennej treści


Podczas spotkania pojawił się postulat uregulowania prawnego kwestii pierwszeństwa znaków o zmiennej treści nad oznakowaniem konwencjonalnym. Powinno to dotyczyć m.in. usankcjonowania w przepisach sytuacji jednoczesnego występowania obu rodzajów znaków oraz wprowadzenia do prawa możliwości dynamicznego zarządzania ruchem.

Pozwoliłoby to na zastosowanie rozwiązań odpowiednich do aktualnej sytuacji na drodze. Dla przykładu w piątkowe popołudnia, na drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie dużych miast, możliwe byłoby uruchomienie trzech wyjazdowych pasów ruchu i jednego wjazdowego (przy standardowym układzie 2+2). Natomiast podczas weekendowych powrotów do miasta, zwiększona zostałaby liczba pasów wjazdowych kosztem jednego pasa wyjazdowego.

Ważna dyskusja


Poruszone zostały również tematy związane m.in. ze stosowaniem wyświetlaczy czasu z sygnalizacją świetlną, regulacjami prawnymi dotyczącymi usuwania skutków zdarzeń drogowych i współpracy służb.

Wśród zgłoszonych postulatów znalazło się m.in. wprowadzenie do obowiązujących przepisów możliwości stosowania tzw. pasów wielofunkcyjnych. Rozwiązanie to byłoby przydatne w szczególności na drogach o dużej liczbie zjazdów, gdzie nie ma możliwości stosowania wydzielonych pasów do skrętu w lewo o normatywnych długościach. Rozwiązanie zmniejszyłoby liczbę wypadków oraz wpłynęło na poprawę przepustowości poprzez likwidację zatorów spowodowanych blokowaniem drogi przez pojazdy zjeżdżające do posesji lub na drogi podporządkowane niższych kategorii.

Zwrócono też uwagę na nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, które są coraz powszechniej stosowane na drogach. Są to m.in. przenośne fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości.

Ciekawym rozwiązaniem jest też, znane pod angielską nazwą „ramp metering”, dynamiczne sterowanie (za pomocą sygnalizacji świetlnej) dopływem ruchu z łącznicy do drogi głównej. Ma ono na celu zapewnienie optymalnych warunków do jazdy, w oparciu o aktualną sytuację na drodze (m.in. natężenie ruchu, zdarzenia drogowe).

Forum ekspertów

Stworzone Forum będzie miało za zadanie wypracowanie rekomendacji dla Ministra Infrastruktury w zakresie nowych rozwiązań i wzorów dla znaków drogowych, urządzeń BRD i systemów zarządzania ruchem, w oparciu o własne doświadczenia uczestniczących w pracach ekspertów oraz sprawdzone projekty zagraniczne.

Prace toczyć się będą w grupach tematycznych związanych m.in. z oznakowaniem dróg, urządzeniami BRD i systemami zarządzania ruchem. GDDKiA planuje, że w przyszłym roku przygotowane już będą pierwsze rekomendacje Forum.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Reklamy
Porr Keller GEO-Instruments Soletanche SG Pam Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję