Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


Aktualna statystyka drogowa 2022-05-17
W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]Ekoprzemiana w budownictwie

Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneAlicja Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SACo dziś napędza zielony trend w budownictwie? Dlaczego wszystkim zależy, aby być eko, i jak Warbud, jeden z największych generalnych wykonawców w Polsce, plasuje się w wyścigu po współczesne złote runo?

W budownictwie nabiera rozpędu zielony trend. Brzmi dobrze, ale czasem enigmatycznie. Ale jest faktem. Zmiany obserwujemy na różnych etapach cyklu życia budynków. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to realny zysk. Orientacja na środowisko odgrywa coraz większą rolę w procesach przetargowych, ale też w pozyskiwaniu środków na inwestycję. Mądrze kształtując przestrzeń, wpływamy na poprawę jakości życia lokalnych społeczności oraz istniejących ekosystemów. To niezaprzeczalna korzyść, choć nie natychmiastowa. Stawiamy dziś sobie ambitne cele i zobowiązania środowiskowe. W myśl strategii Grupy VINCI, do której należymy, patrzymy na ekologię z perspektywy długoterminowego oddziaływania. Koncentrujemy się na redukcji śladu węglowego i optymalizacji zasobów – głównie za sprawą gospodarki o obiegu zamkniętym, i ochronie środowiska naturalnego, np. oszczędzając wodę i chroniąc bioróżnorodność. Dla nas to nie jedynie slogan reklamowy.

Co to oznacza w praktyce?


Przede wszystkim to, że na drodze do neutralności węglowej zobowiązujemy się obniżyć nasze emisje bezpośrednie o 40% do roku 2030. Tym samym chcemy realnie wpływać na ekoprzemianę naszych klientów, dostawców, podwykonawców i wspólnie zmniejszać negatywny impakt. Dzięki konkretnym działaniom łatwiej jest przewidywać nie tylko zagrożenia dla klimatu, ale też ich konsekwencje dla funkcjonowania firmy, chociażby ryzyko niedoboru materiałów czy wzrostu ich kosztów. W obliczu skoku cen energii i opłat za emisję CO2 efektywniej można zarządzać placami budów, łatwiej jest utrzymać stabilność i konkurencyjność na rynku. Umiejętność przewidywania potrzeb klientów także na polu ekologii jest szansą na lepszą pozycję w procesach przetargowych.

Czyli ambicje środowiskowe to nie jedynie czcze gadanie. Generalny wykonawca ma dziś rzeczywisty wpływ na poziom śladu węglowego, jaki pozostawia?


Ależ oczywiście. Odnawialne źródła energii są autentyczną alternatywą. Służą efektywnemu spowolnieniu zmian klimatycznych. Wydobycie węgla za jakiś czas przejdzie do historii. Ochrona klimatu już dziś zmusza nas do zmian w procesie budowlanym. I dobrze. Klienci Warbudu SA oczekują od nas nie tylko zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, ale chcą mierzalnego zaangażowania. W roku 2021 obniżyliśmy emisję w 1. i 2. zakresie o blisko 40% w porównaniu z rokiem 2018, przyjętym jako bazowy. Każdy kolejny rok to wyzwanie, aby utrzymać ten wynik.

Beton jako materiał strategiczny odpowiada aż za 63% wbudowanego śladu węglowego w cyklu życia budynku. W przypadku generalnych wykonawców udział emisji pochodzącej z betonu wbudowywanego w obiekty wchodzi w zakres 3 i może sięgać nawet 90% wszystkich emisji CO2 firmy. Szansą na obniżenie śladu węglowego może być stosowanie niskoemisyjnych mieszanek, które są kluczem do dekarbonizacji budownictwa. Taki beton pod nazwą Exegy opracowała Grupa VINCI i prowadzi dalsze badania, szukając odpowiedzi na pytanie, jak dostosować go do procesów technologicznych i zróżnicowanych wymagań norm. Ale ślad węglowy ograniczać możemy na wiele sposobów, także dzięki niskoemisyjnej flocie czy zwiększaniu udziału energii z OZE w swoim miksie energetycznym.

A na czym według Pani polegają główne wyzwania? Z czym mierzy się budowlany świat, chcąc sprostać wymaganiom dyrektyw UE i raportowania środowiskowego?


Według raportu PLGBC sektor budowlany jest odpowiedzialny za ok. 38% wszystkich światowych emisji CO2. Na obszarze, który obejmuje swoim wpływem Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), budowle odpowiadają za 43% emisji gazów cieplarnianych. Do roku 2050 globalne zasoby budowlane prawdopodobnie się podwoją, a to spowoduje ogromny wzrost emisji. Dekarbonizacja sektora jest wyzwaniem, ale jednocześnie najbardziej opłacalnym sposobem złagodzenia skutków zmian klimatu. Trzeba zoptymalizować zużycie energii, promować OZE, realizować projekty o większej odporności na ekstremalne zjawiska klimatyczne i te bardziej efektywne energetycznie. Niebagatelne znaczenie dla transformacji środowiskowej ma także gospodarka o obiegu zamkniętym. Warbud jako część Grupy VINCI corocznie raportuje swój poziom korzystania ze środowiska. Lada moment będziemy zobowiązani do raportowania ESG. Dlatego pracujemy nad optymalizacją procesów pozyskiwania danych niefinansowych, rozwijamy narzędzia, aby skonsolidować dotychczas rozproszone dane.

Mówimy o działaniach proceduralnych, a gdyby odnieść je do placu budowy?


Testujemy rozmaite rozwiązania, jak choćby technikę silosową, dostarczając na budowę materiały w wielkogabarytowych opakowaniach wielokrotnego użytku, redukując ilość odpadów. Ograniczyliśmy zużycie wody, stosując przepływowe mieszarki przeznaczone do zarabiania dowolnego materiału sypkiego wodą, co pozwala otrzymać mieszankę o dokładnie takiej konsystencji, jakiej potrzeba. Podczas realizacji naszych ostatnich inwestycji, tj. Skyliner, Mennica Legacy Tower czy Fabryka Norblina, poziom odpadów oddanych do recyklingu to średnio 98%. Przykładowo, budując właśnie Fabrykę Norblina, zastosowaliśmy miejscowo beton niskoemisyjny, obniżając ślad węglowy budowy o 39%. Wdrożyliśmy system wyłączania urządzeń, gdy nie były używane, stosowaliśmy grzejniki z termostatami, zaplecze budowy stanowiły dobrze docieplone i oświetlone kontenery z dużymi oknami, co znacznie ograniczyło potrzebę używania energii elektrycznej na rzecz światła dziennego. Teren budowy wyposażyliśmy w oświetlenie energooszczędne, drogę wewnętrzną utwardziliśmy, by ograniczyć pylenie, zamontowaliśmy krany wyposażone w perlatory, redukując zużycie wody, które stale monitorowaliśmy. Prowadziliśmy racjonalną gospodarkę materiałową i tam, gdzie to możliwe, stosowaliśmy materiały w opakowaniach zwrotnych (lub bez) i produkty chemiczne niezawierające substancji niebezpiecznych. Wszystko po to, aby zmniejszyć ilość odpadów niebezpiecznych z opakowań. Pracownicy zatrudnieni na budowach cyklicznie uczestniczą w szkoleniach na temat zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza, ale i ochrony zasobów naturalnych czy właściwej gospodarki odpadami. Działamy wielopoziomowo.

W XXI w. coraz więcej nowo powstających obiektów ma zieloną certyfikację. Trudno ją uzyskać?


Zrealizowaliśmy ponad 20 inwestycji z certyfikatami BREEAM i LEED na czele z AFI V. Offices w Krakowie, drugim najbardziej ekologicznym budynkiem biurowym na świecie, który uzyskał poziom outstanding w fazie realizacji inwestycji i przekazania budynku do użytkowania (98,87%). To złożony, czasochłonny i wymagający proces, związany z projektem i specyfikacją danej inwestycji, jej lokalizacją, a także doborem odpowiednich materiałów i rozwiązań. Wielokryterialna metoda oceny jakości budynku potwierdza cele środowiskowe przyjęte na etapie projektowym. Finalnie świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej i zastosowaniu najwyższych standardów w obiekcie.

Realizacje nie tylko tych certyfikowanych inwestycji coraz częściej determinuje wysoki rygor środowiskowy. Zwłaszcza gdy leżą na obszarach cennych przyrodniczo, jak w przypadku budowy mostu przez Wartę w Kostrzynie nad Odrą, gdzie uwarunkowania środowiskowe związane z ochroną ptaków i ichtiofauny w wysokim stopniu warunkują sposób prowadzenia prac i harmonogram budowy. W obrębie placu budowy znajduje się bowiem wyspa Somera należąca do Parku Narodowego Ujście Warty, założonego m.in. dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk. To jedna z największych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. W ramach działań kompensacyjnych m.in. umocnimy dno i linię brzegową tej wyspy oraz ustawimy budki lęgowe dla ptactwa. Na każdą z inwestycji patrzymy przez pryzmat doświadczenia i wrażliwości środowiskowej, często wykraczając poza podstawowy zakres wymagań inwestycyjnych.

A jak na inicjatywy proekologiczne zapatrują się pracownicy Warbudu? Mają świadomość swojego wpływu na sytuację klimatyczną?


Oczywiście! I dostrzegają, jak bardzo codzienne decyzje czy nawyki, nie tylko w miejscu pracy, oddziałują na środowisko. Celebrujemy co roku wrześniowy Tydzień Środowiska, organizując stacje napraw rowerów przy budowach, warsztaty z ekologicznej jazdy, warsztaty pszczelarskie w naszej pasiece czy znajomości zasad zero waste. Rozdajemy nasiona łąki kwietnej, szkolimy się z budownictwa pasywnego. Powiększamy aleję klonów w Porcie Czerniakowskim, wieszamy budki lęgowe w miastach. Do globalnego konkursu VINCI Environmental Awards zgłosiliśmy własne inicjatywy prośrodowiskowe. Pula wszystkich pomysłów jest dziś dla nas doskonałym źródłem inspiracji wdrożeniowych. To jeden ze strategicznych elementów naszej polityki środowiskowej.

Dziękuję za rozmowę.
Reklamy
Keller SG Pam Wodociągi Miasta Krakowa Porr Soletanche GEO-Instruments Geobrugg
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję