Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska 2021-06-18
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]Ekologia i ekonomia rzadko idą w parze, a tak właśnie jest w technologiach bezwykopowych

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneProf. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016W kwietniu 2016 r. odbyła się już siódma edycja międzynarodowej konferencji No-Dig Poland. To odbywające się w dwuletnim cyklu wydarzenie rok do roku gromadzi większe grono uczestników. Co decyduje o powodzeniu konferencji?

W konferencji bierze udział liczna kadra naukowa z wielu uczelni, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z badaniami dotyczącymi technologii bezwykopowych. Można zatem liczyć na rzetelną wiedzę, ukierunkowaną głównie na kryteria doboru tych technologii, metody ich projektowania czy poznanie trendów rozwojowych. Można również  przedyskutować zalety, a także ograniczenia dotyczące stosowania poszczególnych technologii, rzadko podawane w folderach reklamowych producentów.

W tym roku szczególnie interesujący był wykład inauguracyjny dr. Toma Iseleya, dyrektora Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie Technicznym w Luizjanie, ośrodka naukowego, z którym od wielu lat współpracujemy. Wykład dotyczył głównie wyzwań, przed jakimi stoją technologie bezwykopowe.

Poza rzetelną wiedzą przedstawianą w referatach na towarzyszącej konferencji wystawie można zapoznać się z technologiami i produktami firm związanych z technologiami bezwykopowymi. W konferencji zawsze uczestniczą także zagraniczne firmy, co daje możliwość nawiązania z nimi współpracy przez firmy polskie.

Organizacja konferencji No-Dig (ang. nie kop) zastrzeżona jest wyłącznie dla tych organizacji w poszczególnych krajach na świecie, które są zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych. Taką organizacją w naszym kraju jest Polska Fundacja Technik Bezwykopowych. Pierwszą konferencję No-Dig zorganizowałem wraz z krajową konferencją Instal-Wod-Kan w 2005 r. Od roku 2006 międzynarodowe konferencje No-Dig Poland organizuję cyklicznie co dwa lata. Poza Fundacją głównym organizatorem tych konferencji jest Politechnika Świętokrzyska. Mamy także wielu współorganizatorów krajowych i zagranicznych. Spośród europejskich gości zagranicznych najczęściej odwiedzają nas Niemcy, rzadziej Czesi, Węgrzy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, natomiast spoza Europy gościliśmy najczęściej Amerykanów, a następnie Australijczyków, Chińczyków, Japończyków, Hindusów i Kolumbijczyków.

Tradycyjnie podczas konferencji wręczane są statuetki Expert, przyznawane firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii oraz w zakresie budowy i odnowy sieci podziemnych.

Statuetki i wyróżnienia Expert mają na celu docenienie i uhonorowanie najlepszych polskich firm działających w branży technologii bezwykopowych, kolejno za najlepszy projekt z zakresu bezwykopowej budowy, następnie za najlepszy projekt z zakresu bezwykopowej odnowy, tj. naprawy, rehabilitacji lub wymiany, oraz za najlepszy produkt, tj. wyrób lub urządzenie stosowane w technologiach bezwykopowych.

Szczególną wagę przywiązujemy też do promocji nagrodzonych rozwiązań zarówno w kraju, jak i za granicą. Przykładowo, w tym roku w czasopiśmie „Trenchless International”, dystrybuowanym we wszystkich krajach, których organizacje bezwykopowe zrzeszone są w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych, ukaże się artykuł opisujący wszystkie nagrody Expert uzyskane przez polskie firmy w ostatnim dziesięcioleciu.

Jest Pan prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Na jakich zasadach działa Fundacja?


Polska Fundacja Technik Bezwykopowych została założona w 1998 r. Zarząd Fundacji jest zwykle dwu-, a niekiedy trzyosobowy. Kierunki działania zarządu wytycza rada Fundacji, składająca się w miarę w równych proporcjach z naukowców i inwestorów, tj. głównie osób zarządzających przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz przedstawicieli firm wykonawczych. Jest to zatem doskonałe forum do kompleksowego spojrzenia na problemy i wyzwania związane z technologiami bezwykopowymi. Zgodnie ze statutem, rada Fundacji składa się z fundatorów, do których możemy dołączyć nie więcej niż dziewięciu dodatkowych członków. Zawsze mamy kilka miejsc rezerwowych dla osób lub firm, które chciałyby dołączyć do rady Fundacji. Z uwagi na wspomniane ograniczenia statutowe dotyczące liczby członków rady Fundacji, bardzo cenimy sobie tzw. członków wspierających, gdyż wyłącznie dzięki nim Fundacja istnieje. Staramy się w maksymalnym stopniu współpracować z członkami wspierającymi, promując ich osiągnięcia w kraju i na forum międzynarodowym. Zapraszam zainteresowane osoby i firmy do grona członków wspierających Fundację. Więcej informacji o naszej organizacji można uzyskać na stronie internetowej www.pftt.pl.
 
W jaki sposób Fundacja przyczynia się do popularyzacji technik bezwykopowych?


Popularyzacja technologii bezwykopowych jest naszym głównym celem. Na początku działalności wydaliśmy w liczbie 10 tys. egzemplarzy Vademecum technologii bezwykopowych i nieopłatnie rozesłaliśmy go różnym firmom i instytucjom. Z kolei w 2010 r. wydaliśmy nakładem wydawnictwa Seidel – Przywecki bogato ilustrowaną kolorowymi zdjęciami książkę Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, liczącą aż 735 stron. Wraz z Politechniką Świętokrzyską zorganizowałem także pierwsze na świecie studium podyplomowe o technologiach bezwykopowych, za które zostałem nagrodzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych statuetką No-Dig Award, a pięć osób najbardziej zaangażowanych w realizację programu studiów podyplomowych otrzymało dyplomy No-Dig Award. Współpracujemy także z licznymi firmami zagranicznymi. Przykładem może być konsorcjum 10 firm, w którym uczestniczyliśmy, realizując przez trzy lata grant w ramach 7. Ramowego Programu Europejskiego dotyczący opracowania nowej technologii bezwykopowej.

Technologie bezwykopowe promujemy, organizując konferencje Technologie bezwykopowe No-Dig Poland, w cyklu dwuletnim w latach parzystych, czy organizując corocznie ogólnopolskie konkursy na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu technologii bezwykopowych.

Bardzo aktywnie wsparliśmy kilkudziesięcioma referatami i artykułami w początkowym okresie naszej działalności nowo powstałe wówczas czasopismo „Inżynieria Bezwykopowa” oraz organizowane przez nie konferencje. Z chwilą powstania 11 lat temu czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” równie aktywnie wsparliśmy to nowe czasopismo, widząc możliwość dotarcia poprzez nie z wiedzą o technologiach bezwykopowych nie tylko do firm z naszej branży, które już tę wiedzę z reguły posiadają, lecz także do innych firm działających w budownictwie, w tym m.in. do branż związanych z drogownictwem, kolejami szynowymi, tunelami wielkogabarytowymi, branży przemysłowej i pokrewnych.

Ważnym elementem naszej działalności jest – o czym już wcześniej wspominałem – popularyzacja osiągnięć polskich firm z branży bezwykopowej zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym. Działania takie podejmowaliśmy nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Brazylii.

Osoby nieposiadające jeszcze podstawowej wiedzy o technologiach bezwykopowych zachęcam do ukończenia e-learningowego szkolenia autorstwa dr inż. Emilii Kuliczkowskiej, zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i zaliczenia tego kursu przez udział w teście kończącym szkolenie. Z pewnością zachęci ono do dalszego pogłębiania wiedzy o technologiach bezwykopowych.

Kończąc, chciałbym dodać, że Fundacja jest zawsze otwarta na nowych członków, tj. zarówno osoby fizyczne, jak i różne instytucje i firmy. Zapraszam tych, którzy gotowi są wesprzeć nas darowiznami, stanowiącymi jedyne źródło finansowania naszej działalności, jak również tych, którzy wniosą w działalność Fundacji kreatywność, w tym nowe pomysły dotyczące naszej podstawowej misji, jaką jest propagowanie technologii bezwykopowych.

Ma Pan wieloletnie doświadczenie jako wykładowca akademicki. Czy kierunki związane z technikami bezwykopowymi cieszą się obecnie zainteresowaniem?


Niestety nie, i to zarząd i radę Fundacji najbardziej smuci. Brak zainteresowania wiąże się głównie z faktem, że na żadnej z polskich uczelni technicznych nie ma jeszcze kierunku studiów ani specjalności dotyczących wyłącznie technologii bezwykopowych. Mija już ok. 25 lat od wdrożenia na szerszą skalę w kraju technologii bezwykopowych, a nadal funkcjonują w Polsce tylko dwa zespoły naukowe specjalizujące się i uczące studentów o technologiach bezwykopowych, ale jedynie w ramach wąskich specjalizacji. Trudno w tej sytuacji mówić zatem o braku zainteresowania ze strony studentów, skoro uczelnie nie oferują im takich możliwości.

Przyczyną tego stanu jest głównie brak odważnych naukowców, którzy podjęliby się przestawienia z dotychczasowych swoich zainteresowań naukowych na zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi. Trudno ukryć, że wyzwanie to jest bardzo trudne. Aby być dobrym specjalistą z zakresu technologii bezwykopowych, trzeba posiadać jednocześnie wiedzę nabywaną na wydziałach budownictwa oraz wydziałach inżynierii środowiska uczelni technicznych. Mało tego, trzeba być nie tylko technologiem i konstruktorem budowlanym, wodociągowcem i kanalizatorem, ale także materiałoznawcą specjalizującym się w bardzo szerokim spektrum materiałów zarówno tradycyjnych, jak i nowszych, głównie obejmujących termoplastyczne i chemoutwardzalne tworzywa sztuczne, trzeba także znać podstawy geotechniki.

Zachęcam młodych naukowców do zainteresowania się problematyką technologii bezwykopowych. Obecnie coraz mniej buduje się nowych przewodów infrastruktury podziemnej, a coraz więcej bezwykopowo je odnawia. Specjaliści tej branży są nam zatem bardzo potrzebni, tym bardziej że w perspektywie 20–40 lat pojawi się na dużą skalę nowe, jeszcze trudniejsze wyzwanie, dotyczące kolejnej bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej już wcześniej bezwykopowo odnowionych.

Czy byłaby możliwość utworzenia kierunku studiów inżynieria bezwykopowa?


Sądzę, że tak. Chciałbym zachęcić dziekanów i rady wydziałów uczelni technicznych do zorganizowania takiego kierunku studiów o nazwie inżynieria bezwykopowa lub technologie bezwykopowe. Samodzielni pracownicy tego kierunku studiów powinni reprezentować następujące specjalności: budownictwo podziemne, technologie i konstrukcje budowlane, materiałoznawstwo obejmujące wiedzę nie tylko o materiałach sztywnych i sprężystych, ale także lepkosprężystych, ochronę przed korozją, organizację i zarządzanie, geotechnikę, wodociągi i kanalizację oraz technologie bezwykopowe. Podstawową wiedzę o technologiach bezwykopowych można by uzyskać m.in. ze wspomnianego wyżej podręcznika Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, a także innych książek wydanych przez Politechniką Wrocławską i Politechnikę Świętokrzyską. Takim kierunkiem studiów byliby w dużym stopniu zainteresowani także studenci z niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, w których technologie te są na niższym poziomie rozwoju aniżeli w Polsce. Inicjatywę na pewno wsparłoby poza Polską Fundacją Technik Bezwykopowych także Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz organ prasowy tej organizacji czasopismo „Trenchless International”. Zainteresowanie studiowaniem na takim kierunku studiów zgłaszały już do Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych organizacje bezwykopowe z Chin, Indii, Kolumbii i Brazylii.

Techniki bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych ewoluują, są nieustannie udoskonalane. Czy można zaobserwować jakieś szczególne ukierunkowanie tych działań?

Słusznie Pan zauważa, że są one ciągle doskonalone i ewoluują w kierunku uzyskiwania przez nie coraz lepszych parametrów technicznych i coraz wyższej efektywności ekonomicznej. Na ostatniej naszej konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016 zagadnienie to było szczegółowo omówione. Zostały wygłoszone m.in. trzy referaty na temat najnowszych trendów w zakresie diagnostyki i badań sieci infrastruktury podziemnej oraz najnowszych trendów w bezwykopowej budowie i odnowie przewodów podziemnych. Ponieważ temat ten jest bardzo obszerny, zainteresowane nim osoby chciałbym odesłać do materiałów konferencyjnych, które można jeszcze nabyć w Redakcji „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”.

Jakie znaczenie dla współczesnego budownictwa ma wykorzystanie technologii bezwykopowych?


Technologie te nie powodują utrudnień w komunikacji miejskiej, nie zakłócają jakości urbanistycznej obszarów w obrębie wykonywanych robót, nie stwarzają zagrożeń dla zieleni miejskiej i pobliskich budowli, nie wymagają wykonywania liniowych robót ziemnych i odwodnień, rozbiórki nawierzchni ulicznych oraz realizacji szeregu innych prac typowych dla robót wykopowych, a jednocześnie cechuje je uniezależnienie się od warunków atmosferycznych. Dużą zaletą wielu z tych technologii jest znaczne, niekiedy wielokrotne skrócenie terminu wykonywania robót w stosunku do okresu realizacji robót wykonywanych metodami tradycyjnymi. W czasopiśmie „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” opublikowany został artykuł wskazujący na ekologiczny aspekt stosowania technologii bezwykopowych, dotyczący znacznej redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. A to nie jedyny aspekt zalet środowiskowych tych technologii. Inne wynikające z faktu niestosowania technik wykopowych to brak hałasu, zanieczyszczeń, dodatkowej emisji spalin czy uciążliwości związanych z wykonywaniem objazdów. Ale to nie koniec. Dla większości inwestorów najważniejszy jest koszt, który w przypadku większości zastosowań tych technologii jest znacznie niższy od technologii wykopowych. Przykładowo, w najczęściej stosowanej technologii renowacji przewodów wodociągowych przy zastosowaniu natrysku ścian rur zaprawą cementową koszt ten waha się od 13,5 do 41,0% kosztów ponoszonych przy alternatywnym rozwiązaniu, którym byłaby tradycyjna, wykopowa wymiana tych przewodów na nowe. Bardzo rzadko zdarza się, że ekologia i ekonomia są jednocześnie wspólną cechą danych technologii. A tak jest w przypadku technologii bezwykopowych. Zatem na pewno warto je stosować.

Dziękuję za rozmowę.
Reklamy
SG Pam Geobrugg Keller Soletanche Porr Ecol Unicon Wodociągi Miasta Krakowa Keramo
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję